8. ESIMIESTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Esimiehen oikeuksia ja velvollisuuksia voidaan tarkastella eri näkökulmista. Tutustu lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559. Se sisältää paljon erilaisia velvoitteita kaikille terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet on säädetty työsopimuslaissa.

Sosiaali- ja terveysalan esimiesten rooli on merkittävä alan palveluja tuottaessa ja organisoitaessa. Viime vuosina on kuitenkin valitettavasti esiintynyt tapauksia, jossa ylimmät alan johtopaikat on korvattu yleisjohtamisella. Tällä on seurannaisvaikutuksia potilasturvallisuuteen ja alan ammattilaisten työssä jaksamiseen. Työnjohdon pitää olla ammattilaisten käsissä, jotka ymmärtävät asiakkaan tilanteen ja hahmottavat kokonaisuuden. Lue Tehyn, Suomen sairaanhoitajaliiton ja Hallintoylihoitajien kannanotto aiheeseen liittyen.

Tärkeä osa esimiehen oikeuksia ja velvolisuuksia on oman osaamisen arvostus ja oman alan profession esille tuonti. Tämä on jokaisen alan ammattilaisen tehtävä. Meidän on itse tuotava osaamistamme ja sen taloudellisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä esille. Kukaan ei sitä puolestamme tee. Hyviä keinoja osaamisen esille tuontiin ovat aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, aktiivinen hakeutuminen päättäjäpaikoille ja johtaviin tehtäviin, muiden kannustaminen ja alan sisäinen kollegiaalisuus.

 

Oppimistehtävät

  1. Mikä on esimiehen koulutusvaatimus?
  2. Mitä tarkoitetaan työnjohto-oikeudella ja tulkintaetuoikeudella?
  3. Mitä tarkoitetaan salassapitovelvollisuudella? Millaista salassapitoa voit edellyttää alaisiltasi tai itseltäsi?
  4. Käy Valviran sivuilla. Miten ammattihenkilöiden toimintaa valvotaan ja miten ammattioikeudet varmistetaan?
  5. Työyhteisö tarvitsee puhetta. Arvioi työyhteisöäsi ja pohdi, millainen vuorovaikutuskulttuuri teillä tällä hetkellä on ja miten teidän tiimityö sujuu?
  6. Miten työpaikallasi on huolehdittu omavalvonnan järjestämisestä?
  7. Pohdi professioiden merkitystä (voit ladata PDF-tiedoston linkkiä painamalla) sosiaali- ja terveysalan työympäristössä. Mitä ajatuksia aihe sinussa herättää? Pitääkö professioita mielestäsi vahvistaa vai purkaa?

KURSSIN KAIKKI OPPITUNNIT

1. ORIENTAATIO VERKKOKURSSIN OPISKELUUN

1. ORIENTAATIO VERKKOKURSSIN OPISKELUUN

  Orientaatio   Tervetuloa verkkokurssille. Tämä verkkokurssi tarjoaa sinulle kattavan tietopaketin sosiaali- ja terveysalan esimiestyöhön ja johtamisen tueksi. Kysymykset ohjaavat sinut tietolähteiden äärelle ottamaan asioista selvää itsenäisesti. Materiaalia...

2. SOPIMUSPERUSTAINEN TYÖELÄMÄ

2. SOPIMUSPERUSTAINEN TYÖELÄMÄ

Suomalainen työelämä perustuu lainsäädäntöön, työ- ja virkaehtosopimuksiin ja työsopimuksiin. Suomalainen sosiaali- ja tulopolitiikka perustuu kolmikantaiseen järjestelmään, jossa työmarkkinakeskusjärjestöt ja valtiovaltaa edustava maan hallitus sopivat toimista...

3. PALKKAUS

3. PALKKAUS

Esimiehen tehtävä on huolehtia henkilökunnan asianmukaisesta palkkauksesta. Palkka motivoi ja ohjaa työntekijöitä saavuttamaan työssä asetetut tavoitteet. Tehtävien vaativuus määrittelee tehtäväkohtaisen palkan tason. Esimiehen on oltava tietoinen työntekijöidensä...

4. TEHTÄVÄSIIRROT, TYÖNJAKO JA OSAAMISEN JOHTAMINEN

4. TEHTÄVÄSIIRROT, TYÖNJAKO JA OSAAMISEN JOHTAMINEN

Sote-alan toimintaympäristö elää jatkuvaa muutoksen aikaa. Pysyviksi suunnitellut työnjaon ratkaisut eivät enää vastaa tämän ajan tarpeisiin. Työnkuvia ja työtehtäviä tulee tässä ajassa tarkastella joustavasti. Henkilöstön osaaminen tulee valjastaa käyttöön työnkuvien...

5. TYÖAIKA

5. TYÖAIKA

Oppimistehtävät   Toimivilla työaikajärjestelyillä voidaan edistää työntekijöiden jaksamista, turvata työnantajan palvelun tarve ja pitää huolta terveydenhuoltoalan vetovoimaisuudesta. Työaikalakia sovelletaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetun...

6. VUOSILOMA, SAIRAUSLOMA, MUITA LAKISÄÄTEISIÄ VAPAITA

6. VUOSILOMA, SAIRAUSLOMA, MUITA LAKISÄÄTEISIÄ VAPAITA

Tässä osiossa paneudutaan vuosiloma- ja sairauspoissaolosäännöksiin sekä mainitaan perhevapaista. Kelan sivuilta löydät tietoa niin työnantajan kuin työntekijän näkökulmista. Työehtosopimuksissa on vuosilomasta sovittu paremmin kuin aloilla, joissa vuosiloma määräytyy...

7. TYÖTURVALLISUUS JA TYÖTERVEYSHOITO

7. TYÖTURVALLISUUS JA TYÖTERVEYSHOITO

Työnantajalla on laissa säädetty vastuu työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Työnantaja vastaa myös työsuojelutoiminnasta ja työympäristön parantamisesta aiheutuvista kustannuksista. Työntekijän on omalta osaltaan työturvallisuuslain mukaan huolehdittava omasta...

9. TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN

9. TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN

Työsuhde voi päättyä monesta eri syystä. Tehy on koonnut sivulleen kattavan tietopaketin erilaisista työsuhteen päättymiseen liittyvistä teemoista.   Oppimistehtävät Mitkä ovat työnantajan työeläkkeeseen liittyvät velvollisuudet? Miten palkansaajan ja yrittäjän...

10. ESIMIESTEN TEHY

10. ESIMIESTEN TEHY

Tehyssä on paljon jäsenenä sosiaali- ja terveysalan johto- ja esimiestehtävissä toimivia henkilöitä   Tehy tarjoaa esimiehille: Taloudellisen edunvalvonnan Kattavat laki- ja neuvontapalvelut Tehyläiset johtajat ja esihenkilöt -jaosto johtamis- ja esihenkilötehtävissä...

LOPPUTESTI ESIMIEHILLE

LOPPUTESTI ESIMIEHILLE

Oletko oppinut uutta? Kun olet käynyt läpi koulutussivuston sisällöt, niin olet saattanut oppia vastaukset myös oheisiin kysymyksiin. Kokeile testistä, ovatko vastaukset hallussa. Lisää aiheesta   Jos jokin kysymys tuntui vaikealta, niin Tehyn...

Kysy, kommentoi, anna palautetta.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Yhteystiedot

Tehy ry
Vaihde (09) 5422 7000
etunimi.sukunimi@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy somessa

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehyn opiskelijat

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat