Välj en sida

8. CHEFERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Chefens rättigheter och skyldigheter kan granskas ur olika synvinklar. Studera lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 28.6.1994/559. Den innehåller många olika skyldigheter för alla yrkesutbildade personer inom hälsovården. Arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter regleras i arbetsavtalslagen.

Cheferna inom social- och hälsovårdsbranschen har en viktig roll i produktionen och organiseringen av tjänsterna. Under de senaste åren har det tyvärr dock dykt upp fall, där de högsta chefsposterna inom branschen har ersatts med ett allmänt ledarskap (på finska). Detta inverkar på patientsäkerheten och välbefinnandet i arbetet hos de yrkesverksamma inom branschen. Ledningen av arbetet måste skötas av experter som förstår klientens situation och kan se helheten. Läs Tehys, Finlands sjuksköterskeförbund rf:s och Förvaltningsskötare rf:s ställningstagande i frågan.

En viktig del av chefens rättigheter och skyldigheter är att uppskatta den egna kompetensen och lyfta fram det egna yrket. Alla som är yrkesverksamma inom branschen har denna uppgift. Vi måste själva lyfta fram vår kompetens och dess ekonomiska och samhälleliga betydelser. Ingen annan gör det åt oss. Bra sätt att lyfta fram kompetensen är att aktivt delta i samhällsdebatten, aktivt söka sig till beslutsfattarposter och ledande ställningar, sporra andra samt kollegialitet inom branschen.

 

Inlärningsuppgifter

  1. Vad är utbildningskravet för en chef?
  2. Vad betyder ledningsrätt och tolkningsföreträde?
  3. Vad betyder tystnadsplikt? Hurdan sekretess kan du kräva av dina anställda och dig själv?
  4. Besök Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valviras webbplats. Hur övervakas yrkesutbildade personers verksamhet och hur säkerställs yrkesrättigheterna?
  5. Arbetsgemenskapen behöver prat (på finska). Utvärdera din arbetsgemenskap och fundera över hurdan samspelskultur ni har för tillfället och hur ert teamarbete fungerar?
  6. Hur har man ordnat egenkontrollen på din arbetsplats?
  7. Fundera över yrkenas betydelse (PDF) i arbetsmiljön inom social- och hälsovårdsbranschen. Vilka tankar väcker ämnet? Anser du att yrkena borde stärkas eller avskaffas?

Länkar på svenska:

Rättigheter och skyldigheter i arbetet 

Sekretess, Valvira

 

Endast på finska

ALLA LEKTIONER

1. ORIENTERING TILL WEBBKURSEN

1. ORIENTERING TILL WEBBKURSEN

Orientering   Välkommen till webbkursen. Denna webbkurs erbjuder dig ett omfattande informationspaket för chefsarbete inom social- och hälsobranschen samt som stöd för ledarskap. Frågorna leder dig till informationskällorna, som du kan studera på egen hand. Du...

2. AVTALSBASERAT ARBETSLIV

2. AVTALSBASERAT ARBETSLIV

Det finländska arbetslivet grundar sig på lagstiftning, kollektiv- och tjänstekollektivavtal samt arbetsavtal. Finländsk social- och inkomstpolitik grundar sig på ett trepartssystem, där centralorganisationerna och landets regering, som representant för statsmakten,...

3. LÖNER

3. LÖNER

Inlärningsuppgifter   Chefens uppgift är att se till att personalen får adekvat lön. Lönen motiverar och styr de anställda till att uppnå de mål som har satts upp för arbetet. Uppgifternas svårighetsgrad bestämmer den uppgiftsrelaterade lönen. Chefen ska vara...

4. ETT FÖRÄNDERLIGT ARBETSLIV OCH TALANGHANTERING

4. ETT FÖRÄNDERLIGT ARBETSLIV OCH TALANGHANTERING

Verksamhetsmiljön för social- och hälsovårdsbranschen befinner sig i ständig förändring. Lösningar för arbetsfördelningen som har planerats för att vara permanenta motsvarar inte längre dagens behov. Arbetsbeskrivningar och arbetsuppgifter bör i dag kunna justeras på...

5. ARBETSTID

5. ARBETSTID

Med fungerande arbetstidsarrangemang kan arbetsgivaren främja de anställdas välbefinnande i arbetet, trygga arbetsgivarens behov av tjänster och trygga dragningskraften inom hälsovårdsbranschen. Arbetstidslagen tillämpas på arbete som utförs enligt det arbetsavtal som...

6. SEMESTER, SJUKLEDIGHET OCH ANDRA LAGSTADGADE LEDIGHETER

6. SEMESTER, SJUKLEDIGHET OCH ANDRA LAGSTADGADE LEDIGHETER

I det här avsnittet går vi igenom semester- och sjukfrånvarobestämmelserna och nämner familjeledigheterna. På FPA:s webbplats finns information både ur arbetsgivarens och arbetstagarens synvinkel. I kollektivavtalen finns närmare bestämmelser om semestern jämfört med...

7. ARBETARSKYDD OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

7. ARBETARSKYDD OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar för att arbetet är säkert och hälsosamt. Arbetsgivaren ansvarar även för arbetarskyddet och för kostnaderna för att förbättra arbetsmiljön. Den anställda ska å sin sida ta hand om sin och övriga anställdas säkerhet enligt...

9. UPPHÖRANDE AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE

9. UPPHÖRANDE AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE

Ett anställningsförhållande kan upphöra av många olika orsaker. Tehy har på sin webbplats sammanställt ett omfattande informationspaket om olika teman i anknytning till avslutande av anställningsförhållanden.   Inlärningsuppgifter Vilka är arbetsgivarens...

10. CHEFERNAS TEHY

10. CHEFERNAS TEHY

Tehy har många medlemmar som arbetar med ledande uppgifter och chefsuppgifter inom social- och hälsovårdsbranschen.   Tehy erbjuder cheferna: (På finska) Ekonomisk intressebevakning Omfattande juridiska tjänster och rådgivningstjänster Sektionen för tehyitiska...

SLUTPROV FÖR CHEFER

SLUTPROV FÖR CHEFER

Tyvärr det finns endast på finska.Mer information Om någon fråga kändes svår, så hittar du svaret på Tehys internetsidor. På dessa sidor hittar du också mycket annan nyttig information om arbetslivet.FöregåendeHemsidaALLA LEKTIONERKontaktuppgifter Tehy ryVäxel (09)...

Fråga, kommentera

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Kontaktuppgifter

Tehy ry
Växel (09) 5422 7000
fornamn.efternamn@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy i sociala medier

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehys studerande

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat