4. TEHTÄVÄSIIRROT, TYÖNJAKO JA OSAAMISEN JOHTAMINEN

Sote-alan toimintaympäristö elää jatkuvaa muutoksen aikaa. Pysyviksi suunnitellut työnjaon ratkaisut eivät enää vastaa tämän ajan tarpeisiin. Työnkuvia ja työtehtäviä tulee tässä ajassa tarkastella joustavasti. Henkilöstön osaaminen tulee valjastaa käyttöön työnkuvien rajapintoja tarkastelemalla ja työnkuvia uudistamalla. Asiakkaan palvelukokemus ja teknologian mahdollisuudet tulee nostaa keskiöön uusia malleja rakennettaessa. Palveluiden tulee olla helposti ja oikea-aikaisesti asiakkaan saavutettavissa. Asiakkaalla on oikeus saada turvallista ja laadukasta hoitoa, jonka lähtökohtana on näyttöön perustuva tutkittu tieto ja oikea-aikainen asiantuntija-apu.

Muuttuva työelämä luo omat haasteensa esimiestyölle ja johtamiselle. Vanhat rakenteet ja totutut työmallit pitävät pintansa vahvasti ja muutosjohtamisen taidot esimiestyössä korostuvat. Kehityskeskustelut mahdollistavat osaamisen nykytilan kartoittamisen ja koulutussuunnitelman laatimisen. Dialogia hyödyntäen voidaan päästä aitoon yhdessä tekemiseen ja yhteiskehittämiseen. 

 

Oppimistehtävät

 

  1. Pohdi omaa työpaikkaasi. Mitä eri ammattiryhmiä työyksikössä työskentelee? Onko nykyiset työtehtävät ja työnjako eri ammattiryhmien välillä työpaikallasi kunnossa? Onko asiantuntijuus hyötykäytössä? Miksi työ on tällä hetkellä organisoitu niin kuin se on?
  2. Sote-alan työpaikat ovat diversiteetiltään hyvin monimuotoisia. Osaaminen vaihtelee mm. iän, etnisen taustan, koulutusten ym. myötä. Miten monimuotoisuuden johtaminen on huomioitu omalla työpaikallasi? Millä tavoin monimuotoisuuden huomioiminen voi parantaa työn tuloksellisuutta?
  3. Millaisia omia kehitys- ja osaamistarpeita tunnistat itselläsi muuttuvan työelämän edessä?
  4. Tehtäväkuvien muutos, laajentaminen ja tehtävänsiirrot tarkoittavat muutosta työntekijöiden palkkausperusteisiin. Millä tavoin huomioit palkkausperusteen muutoksen muutosta johtaessasi?
  5. Demografinen muutos luo paineen kehittää työyksiköihin ennaltaehkäisyä painottavia, kustannustehokkaita ja tehokkaita palvelukokonaisuuksia eri-ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville kansalaisille. Minkä palvelukokonaisuuden nostaisit ensisijaiseksi kehittämiskohteeksi omalla työpaikallasi?
  6. Tutustu ohjeistukseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta ja sen laatimisesta. Oletko tutustunut oman työpaikkasi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan?

Edellinen oppitunti

Seuraava oppitunti

KURSSIN KAIKKI OPPITUNNIT

1. ORIENTAATIO VERKKOKURSSIN OPISKELUUN

1. ORIENTAATIO VERKKOKURSSIN OPISKELUUN

  Orientaatio   Tervetuloa verkkokurssille. Tämä verkkokurssi tarjoaa sinulle kattavan tietopaketin sosiaali- ja terveysalan esimiestyöhön ja johtamisen tueksi. Kysymykset ohjaavat sinut tietolähteiden äärelle ottamaan asioista selvää itsenäisesti. Materiaalia...

2. SOPIMUSPERUSTAINEN TYÖELÄMÄ

2. SOPIMUSPERUSTAINEN TYÖELÄMÄ

Suomalainen työelämä perustuu lainsäädäntöön, työ- ja virkaehtosopimuksiin ja työsopimuksiin. Suomalainen sosiaali- ja tulopolitiikka perustuu kolmikantaiseen järjestelmään, jossa työmarkkinakeskusjärjestöt ja valtiovaltaa edustava maan hallitus sopivat toimista...

3. PALKKAUS

3. PALKKAUS

Esimiehen tehtävä on huolehtia henkilökunnan asianmukaisesta palkkauksesta. Palkka motivoi ja ohjaa työntekijöitä saavuttamaan työssä asetetut tavoitteet. Tehtävien vaativuus määrittelee tehtäväkohtaisen palkan tason. Esimiehen on oltava tietoinen työntekijöidensä...

5. TYÖAIKA

5. TYÖAIKA

Oppimistehtävät   Toimivilla työaikajärjestelyillä voidaan edistää työntekijöiden jaksamista, turvata työnantajan palvelun tarve ja pitää huolta terveydenhuoltoalan vetovoimaisuudesta. Työaikalakia sovelletaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetun...

6. VUOSILOMA, SAIRAUSLOMA, MUITA LAKISÄÄTEISIÄ VAPAITA

6. VUOSILOMA, SAIRAUSLOMA, MUITA LAKISÄÄTEISIÄ VAPAITA

Tässä osiossa paneudutaan vuosiloma- ja sairauspoissaolosäännöksiin sekä mainitaan perhevapaista. Kelan sivuilta löydät tietoa niin työnantajan kuin työntekijän näkökulmista. Työehtosopimuksissa on vuosilomasta sovittu paremmin kuin aloilla, joissa vuosiloma määräytyy...

7. TYÖTURVALLISUUS JA TYÖTERVEYSHOITO

7. TYÖTURVALLISUUS JA TYÖTERVEYSHOITO

Työnantajalla on laissa säädetty vastuu työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Työnantaja vastaa myös työsuojelutoiminnasta ja työympäristön parantamisesta aiheutuvista kustannuksista. Työntekijän on omalta osaltaan työturvallisuuslain mukaan huolehdittava omasta...

8. ESIHENKILÖIDEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

8. ESIHENKILÖIDEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Esimiehen oikeuksia ja velvollisuuksia voidaan tarkastella eri näkökulmista. Tutustu lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559. Se sisältää paljon erilaisia velvoitteita kaikille terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Työnantajan ja työntekijän oikeudet...

9. TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN

9. TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN

Työsuhde voi päättyä monesta eri syystä. Tehy on koonnut sivulleen kattavan tietopaketin erilaisista työsuhteen päättymiseen liittyvistä teemoista.   Oppimistehtävät Mitkä ovat työnantajan työeläkkeeseen liittyvät velvollisuudet? Miten palkansaajan ja yrittäjän...

10. ESIMIESTEN TEHY

10. ESIMIESTEN TEHY

Tehyssä on paljon jäsenenä sosiaali- ja terveysalan johto- ja esimiestehtävissä toimivia henkilöitä   Tehy tarjoaa esimiehille: Taloudellisen edunvalvonnan Kattavat laki- ja neuvontapalvelut Tehyläiset johtajat ja esihenkilöt -jaosto johtamis- ja esihenkilötehtävissä...

LOPPUTESTI ESIMIEHILLE

LOPPUTESTI ESIMIEHILLE

Oletko oppinut uutta? Kun olet käynyt läpi koulutussivuston sisällöt, niin olet saattanut oppia vastaukset myös oheisiin kysymyksiin. Kokeile testistä, ovatko vastaukset hallussa. Lisää aiheesta   Jos jokin kysymys tuntui vaikealta, niin Tehyn...

Kysy, kommentoi, anna palautetta.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Yhteystiedot

Tehy ry
Vaihde (09) 5422 7000
etunimi.sukunimi@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy somessa

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehyn opiskelijat

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat