7. TYÖTURVALLISUUS JA TYÖTERVEYSHOITO

Työnantajalla on laissa säädetty vastuu työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Työnantaja vastaa myös työsuojelutoiminnasta ja työympäristön parantamisesta aiheutuvista kustannuksista. Työntekijän on omalta osaltaan työturvallisuuslain mukaan huolehdittava omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Työsuojeluhallintotyöterveyshuolto ja muut asiantuntijapalvelut tukevat työpaikkojen toimintaa. Tutustu työturvallisuuslakiin ja työterveyshuoltolakiin 

Aluehallintoviraston työsuojeluhallinnon tärkein tavoite on ylläpitää ja edistää työsuhteessa olevien työntekijöiden ja toimihenkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja. Työsuojeluhallinnon tärkein tehtävä on valvoa määräysten noudattamista. Valvonnan lisäksi työsuojeluhallinnon tehtävänä on mm. antaa ohjeita ja neuvoja työsuojelusäännösten ja -määräysten soveltamisesta. Lisäksi se tekee yhteistyötä työsuojeluasioissa työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen kanssa.

Esimiehellä on tärkeä rooli työyhteisön työhyvinvoinnin ylläpitäjänä. Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työ sujuu mielekkäästi turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työympäristössä. Työhyvinvointi näkyy yksilöiden ja työyhteisöjen toiminnan sujumisena ja osaamisen kehittymisenä sekä myönteisinä asenteina. Esimiehen on huolehdittava myös omasta työhyvinvoinnistaan.

Terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla on osa johtamista. Terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla on työnantajien, työntekijöiden ja yhteiskunnan moniammatillista yhteistyötä työssäkäyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

 

 

Oppimistehtävät

  1. Mitä kuuluu lakisääteiseen työterveyshuoltoon? Mitkä työterveyshuollon palvelut ovat työnantajalle harkinnanvaraisia?
  2. Voiko työnantaja velvoittaa kausi-influenssarokotteen ottamiseen? Tutustu THL:n sivuun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön influenssarokotuksista.
  3. Ketkä osallistuvat yleensä työsuojelutarkastukseen ja miten esimiehenä valmistaudut tarkastukseen? Katso työsuojeluvalvonnan ohjeet.
  4. Työilmapiiriin vaikuttavat olennaisesti luottamukselliset ja avoimet suhteet työpaikalla. Miten esimies voi tukea alaistaitojen kehittymistä työyhteisössään?
  5. Epäasialliseen kohteluun tulee työpaikalla olla nollatoleranssi. Tutustu vastuisiin kiusaamistilanteessa. Millä tavoin sinä lähdet selvittämään epäasiallista kohtelua / kiusaamistilannetta omalla työpaikallasi? Millaisen jatkoseurannan järjestät asian tiimoilla?
  6. Mitä tarkoitetaan työyhteisösovittelulla?
  7. Miten sisäilmaepäilyyn tulee reagoida ja miten sitä lähdetään selvittämään työpaikalla?
  8. Miten edistät ja valvot työn eettisiä periaatteita omalla työpaikallasi?
  9. Miten varaudut ennalta työpaikan potentiaalisiin työpaikkaväkivaltatilanteisiin? Miten huomioit turvallisuusuhat työjärjestelyissä? Miten toimit, jos työpaikallasi on altistuttu työpaikkaväkivallalle?
  10. Työntekijät kuormittuvat työssä eri tavoin. Miten vähennät psykososiaalista kuormistusta omassa työyhteisössäsi?

Takaisin etusivulle

KURSSIN KAIKKI OPPITUNNIT

1. ORIENTAATIO VERKKOKURSSIN OPISKELUUN

1. ORIENTAATIO VERKKOKURSSIN OPISKELUUN

  Orientaatio   Tervetuloa verkkokurssille. Tämä verkkokurssi tarjoaa sinulle kattavan tietopaketin sosiaali- ja terveysalan esimiestyöhön ja johtamisen tueksi. Kysymykset ohjaavat sinut tietolähteiden äärelle ottamaan asioista selvää itsenäisesti. Materiaalia...

2. SOPIMUSPERUSTAINEN TYÖELÄMÄ

2. SOPIMUSPERUSTAINEN TYÖELÄMÄ

Suomalainen työelämä perustuu lainsäädäntöön, työ- ja virkaehtosopimuksiin ja työsopimuksiin. Suomalainen sosiaali- ja tulopolitiikka perustuu kolmikantaiseen järjestelmään, jossa työmarkkinakeskusjärjestöt ja valtiovaltaa edustava maan hallitus sopivat toimista...

3. PALKKAUS

3. PALKKAUS

Esimiehen tehtävä on huolehtia henkilökunnan asianmukaisesta palkkauksesta. Palkka motivoi ja ohjaa työntekijöitä saavuttamaan työssä asetetut tavoitteet. Tehtävien vaativuus määrittelee tehtäväkohtaisen palkan tason. Esimiehen on oltava tietoinen työntekijöidensä...

4. TEHTÄVÄSIIRROT, TYÖNJAKO JA OSAAMISEN JOHTAMINEN

4. TEHTÄVÄSIIRROT, TYÖNJAKO JA OSAAMISEN JOHTAMINEN

Sote-alan toimintaympäristö elää jatkuvaa muutoksen aikaa. Pysyviksi suunnitellut työnjaon ratkaisut eivät enää vastaa tämän ajan tarpeisiin. Työnkuvia ja työtehtäviä tulee tässä ajassa tarkastella joustavasti. Henkilöstön osaaminen tulee valjastaa käyttöön työnkuvien...

5. TYÖAIKA

5. TYÖAIKA

Oppimistehtävät   Toimivilla työaikajärjestelyillä voidaan edistää työntekijöiden jaksamista, turvata työnantajan palvelun tarve ja pitää huolta terveydenhuoltoalan vetovoimaisuudesta. Työaikalakia sovelletaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetun...

6. VUOSILOMA, SAIRAUSLOMA, MUITA LAKISÄÄTEISIÄ VAPAITA

6. VUOSILOMA, SAIRAUSLOMA, MUITA LAKISÄÄTEISIÄ VAPAITA

Tässä osiossa paneudutaan vuosiloma- ja sairauspoissaolosäännöksiin sekä mainitaan perhevapaista. Kelan sivuilta löydät tietoa niin työnantajan kuin työntekijän näkökulmista. Työehtosopimuksissa on vuosilomasta sovittu paremmin kuin aloilla, joissa vuosiloma määräytyy...

8. ESIHENKILÖIDEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

8. ESIHENKILÖIDEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Esimiehen oikeuksia ja velvollisuuksia voidaan tarkastella eri näkökulmista. Tutustu lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559. Se sisältää paljon erilaisia velvoitteita kaikille terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Työnantajan ja työntekijän oikeudet...

9. TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN

9. TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN

Työsuhde voi päättyä monesta eri syystä. Tehy on koonnut sivulleen kattavan tietopaketin erilaisista työsuhteen päättymiseen liittyvistä teemoista.   Oppimistehtävät Mitkä ovat työnantajan työeläkkeeseen liittyvät velvollisuudet? Miten palkansaajan ja yrittäjän...

10. ESIMIESTEN TEHY

10. ESIMIESTEN TEHY

Tehyssä on paljon jäsenenä sosiaali- ja terveysalan johto- ja esimiestehtävissä toimivia henkilöitä   Tehy tarjoaa esimiehille: Taloudellisen edunvalvonnan Kattavat laki- ja neuvontapalvelut Tehyläiset johtajat ja esihenkilöt -jaosto johtamis- ja esihenkilötehtävissä...

LOPPUTESTI ESIMIEHILLE

LOPPUTESTI ESIMIEHILLE

Oletko oppinut uutta? Kun olet käynyt läpi koulutussivuston sisällöt, niin olet saattanut oppia vastaukset myös oheisiin kysymyksiin. Kokeile testistä, ovatko vastaukset hallussa. Lisää aiheesta   Jos jokin kysymys tuntui vaikealta, niin Tehyn...

Kysy, kommentoi, anna palautetta.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Yhteystiedot

Tehy ry
Vaihde (09) 5422 7000
etunimi.sukunimi@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy somessa

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehyn opiskelijat

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat