3. PALKKAUS

Esimiehen tehtävä on huolehtia henkilökunnan asianmukaisesta palkkauksesta. Palkka motivoi ja ohjaa työntekijöitä saavuttamaan työssä asetetut tavoitteet. Tehtävien vaativuus määrittelee tehtäväkohtaisen palkan tason. Esimiehen on oltava tietoinen työntekijöidensä palkkaustasosta. Palkkatiedot kuntasektorilla ovat julkisia. Tärkeät palkkausratkaisut tehdään sopimalla paikallisesti. Esimiehen kannattaa olla yhteydessä työpaikan luottamusmieheen ja keskustella hänen kanssaan paikallisen sopimisen ehdoista. Tehy on tehnyt palkkausoppaan kunta-alan esimiehille ja luottamusmiehille.

Huolehtimalla henkilökuntansa työn vaativuuteen perustuvasta palkkauksesta myös esimies voi vaikuttaa oman palkkansa kehittymiseen. Esimiesten ja alaisten tehtäväkohtaisten palkkojen pitää olla oikeassa suhteessa toisiinsa riippumatta siitä, kuuluvatko he samaan vai eri palkkahinnoittelukohtaan. Esimiesasemassa olevan tehtäväkohtaisen palkan pitää olla selvästi korkeampi kuin hänen alaisensa ellei tästä poikkeamiseen ole erityistä perusteltua syytä. Tällainen tilanne voi syntyä silloin, kun alaisena on toisen työehtosopimuksen piiriin kuuluva työntekijä, jolla on korkeampi palkka tähän toiseen työehtosopimukseen perustuen.

Johto- ja esimiestehtävissä toimivien tehtäväkohtaisessa palkassa on otettava huomioon mm. johdettavan yksikön koko, johdettavien moniammatillisuus, palvelutarjonnan laajuus, erikoispalveluiden tuottaminen ja muut erityispiirteet. Myös yhteistyövaatimus muiden hallinnonalojen ja palvelujen tuottajien kanssa, esimiestyön merkitys tuloksellisuudessa ja toimintaedellytysten luomisessa ovat huomioonotettavia seikkoja.

 

Oppimistehtävät

1. Tutustu oman alasi työehtosopimuksen palkkausosioon.

2. Esimiehenä sinun on hallittava palkkaukseen liittyvä käsitteistö. Laadi itsellesi käsitekartta tai muistilista palkkaan liittyvistä käsitteistä. Mitä tarkoitetaan esimerkiksi brutto- ja nettopalkalla, vähimmäispalkalla, palkkaturvalla, lisätyöllä, ylityöllä, palkattomalla lomalla jne.

3. Monista asioista voidaan sopia paikallisesti toisin. Tutustu Kuntatyönantajien ohjeisiin paikallisesta sopimisesta. Pohdi missä asioissa voit esimiehenä olla aloitteellinen ja millä tavoin voit valmistautua paikallisiin neuvotteluihin omalla työpaikallasi.

4. Tutustu opiskelijan palkkaamiseen liittyviin ehtoihin. Milloin epäpätevyysalennus voidaan tehdä ja milloin sille ei enää ole perusteita?

5. Tutustu työsuojeluhallinnon hyödylliseen sivustoon. Miten opastat uutta työntekijää lukemaan palkkalaskelmaa?

6. Tutustu Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä julkaisuun ja pohdi millä tavoin voit edistää omaa palkkakehitystäsi.

7. Mitä ovat palkan sivukulut? Miten sivukulut jakautuvat työnantajan ja palkansaajan kesken?

KURSSIN KAIKKI OPPITUNNIT

1. ORIENTAATIO VERKKOKURSSIN OPISKELUUN

1. ORIENTAATIO VERKKOKURSSIN OPISKELUUN

  Orientaatio   Tervetuloa verkkokurssille. Tämä verkkokurssi tarjoaa sinulle kattavan tietopaketin sosiaali- ja terveysalan esimiestyöhön ja johtamisen tueksi. Kysymykset ohjaavat sinut tietolähteiden äärelle ottamaan asioista selvää itsenäisesti. Materiaalia...

2. SOPIMUSPERUSTAINEN TYÖELÄMÄ

2. SOPIMUSPERUSTAINEN TYÖELÄMÄ

Suomalainen työelämä perustuu lainsäädäntöön, työ- ja virkaehtosopimuksiin ja työsopimuksiin. Suomalainen sosiaali- ja tulopolitiikka perustuu kolmikantaiseen järjestelmään, jossa työmarkkinakeskusjärjestöt ja valtiovaltaa edustava maan hallitus sopivat toimista...

4. TEHTÄVÄSIIRROT, TYÖNJAKO JA OSAAMISEN JOHTAMINEN

4. TEHTÄVÄSIIRROT, TYÖNJAKO JA OSAAMISEN JOHTAMINEN

Sote-alan toimintaympäristö elää jatkuvaa muutoksen aikaa. Pysyviksi suunnitellut työnjaon ratkaisut eivät enää vastaa tämän ajan tarpeisiin. Työnkuvia ja työtehtäviä tulee tässä ajassa tarkastella joustavasti. Henkilöstön osaaminen tulee valjastaa käyttöön työnkuvien...

5. TYÖAIKA

5. TYÖAIKA

Oppimistehtävät   Toimivilla työaikajärjestelyillä voidaan edistää työntekijöiden jaksamista, turvata työnantajan palvelun tarve ja pitää huolta terveydenhuoltoalan vetovoimaisuudesta. Työaikalakia sovelletaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetun...

6. VUOSILOMA, SAIRAUSLOMA, MUITA LAKISÄÄTEISIÄ VAPAITA

6. VUOSILOMA, SAIRAUSLOMA, MUITA LAKISÄÄTEISIÄ VAPAITA

Tässä osiossa paneudutaan vuosiloma- ja sairauspoissaolosäännöksiin sekä mainitaan perhevapaista. Kelan sivuilta löydät tietoa niin työnantajan kuin työntekijän näkökulmista. Työehtosopimuksissa on vuosilomasta sovittu paremmin kuin aloilla, joissa vuosiloma määräytyy...

7. TYÖTURVALLISUUS JA TYÖTERVEYSHOITO

7. TYÖTURVALLISUUS JA TYÖTERVEYSHOITO

Työnantajalla on laissa säädetty vastuu työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Työnantaja vastaa myös työsuojelutoiminnasta ja työympäristön parantamisesta aiheutuvista kustannuksista. Työntekijän on omalta osaltaan työturvallisuuslain mukaan huolehdittava omasta...

8. ESIHENKILÖIDEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

8. ESIHENKILÖIDEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Esimiehen oikeuksia ja velvollisuuksia voidaan tarkastella eri näkökulmista. Tutustu lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559. Se sisältää paljon erilaisia velvoitteita kaikille terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Työnantajan ja työntekijän oikeudet...

9. TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN

9. TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN

Työsuhde voi päättyä monesta eri syystä. Tehy on koonnut sivulleen kattavan tietopaketin erilaisista työsuhteen päättymiseen liittyvistä teemoista.   Oppimistehtävät Mitkä ovat työnantajan työeläkkeeseen liittyvät velvollisuudet? Miten palkansaajan ja yrittäjän...

10. ESIMIESTEN TEHY

10. ESIMIESTEN TEHY

Tehyssä on paljon jäsenenä sosiaali- ja terveysalan johto- ja esimiestehtävissä toimivia henkilöitä   Tehy tarjoaa esimiehille: Taloudellisen edunvalvonnan Kattavat laki- ja neuvontapalvelut Tehyläiset johtajat ja esihenkilöt -jaosto johtamis- ja esihenkilötehtävissä...

LOPPUTESTI ESIMIEHILLE

LOPPUTESTI ESIMIEHILLE

Oletko oppinut uutta? Kun olet käynyt läpi koulutussivuston sisällöt, niin olet saattanut oppia vastaukset myös oheisiin kysymyksiin. Kokeile testistä, ovatko vastaukset hallussa. Lisää aiheesta   Jos jokin kysymys tuntui vaikealta, niin Tehyn...

Kysy, kommentoi, anna palautetta.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Yhteystiedot

Tehy ry
Vaihde (09) 5422 7000
etunimi.sukunimi@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy somessa

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehyn opiskelijat

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat