Välj en sida

3. LÖNER

Inlärningsuppgifter

 

Chefens uppgift är att se till att personalen får adekvat lön. Lönen motiverar och styr de anställda till att uppnå de mål som har satts upp för arbetet. Uppgifternas svårighetsgrad bestämmer den uppgiftsrelaterade lönen. Chefen ska vara medveten om sina anställdas lönenivå. Löneuppgifterna är offentliga inom den kommunala sektorn. Viktiga löneavgöranden görs genom att avtala lokalt. Det är bra om chefen kontaktar arbetsplatsens förtroendeman och diskuterar villkoren för de lokala avtalen med hen. Tehy har utarbetat en löneguide (på finska) för cheferna och förtroendemännen inom den kommunala sektorn.

Genom att se till att lönesättningen motsvarar arbetets krav kan chefen även påverka sin egen löneutveckling. Chefernas och de underställdas uppgiftsbaserade löner ska stå i rätt förhållande till varandra oberoende av om de tillhör samma eller olika löneklasser. Den som innehar chefsposition ska ha en tydligt högre uppgiftsbaserad lön än den underställda, om det inte finns ett särskilt motiverat skäl till undantag. Ett undantag kan vara att den underställda omfattas av ett annat kollektivavtal och enligt det har en högre lön.

I den uppgiftsbaserade lönesättningen för chefer och andra i ledningsuppgifter ska beaktas även bland annat enhetens storlek, multiprofessionalismen hos de som leds, serviceutbudets omfattning, produktionen av specialtjänster och andra särdrag. Även kravet på samarbete med andra förvaltningsgrenar och serviceproducenter, chefsarbetets betydelse för resultatet och för att skapa verksamhetsförutsättningar är faktorer som ska beaktas.

 

Inlärningsuppgifter

  1. Läs avsnittet om lönesättning i kollektivavtalet för din bransch.
  2. Som chef ska du behärska de begrepp som gäller lönesättningen. Gör upp en begreppskarta eller minneslista över begrepp som gäller lönesättningen. Vad avses till exempel med brutto- och nettolön, minimilön, lönegaranti, mertidsarbete, övertidsarbete, oavlönad semester och så vidare?
  3. Om många saker kan man avtala på annat sätt lokalt. Läs Kommunarbetsgivarnas (på finska) anvisningar för lokala avtal. Fundera över i vilka frågor du som chef kan vara proaktiv och på vilket sätt du kan förbereda dig på lokala förhandlingar på din arbetsplats.
  4. Ta del av villkoren som gäller anställning av studerande. När kan en lönesänkning på grund av obehörighet göras och när finns det inte längre grund för en sådan?
  5. Studera arbetarskyddsförvaltningens webbplats, som innehåller mycket nyttig information. Hur hjälper du en ny anställd att läsa sitt lönebesked?
  6. Läs publikationen Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä (Specialkompetens inom tehyitiska yrkesgrupper) (på finska) och fundera över på vilket sätt du kan främja din egen löneutveckling.
  7. Vad är lönebikostnader? Hur fördelar sig lönebikostnaderna mellan arbetsgivaren och löntagaren?

Länkarna på den här sidan:

Pensionssystemet: https://www.tela.fi/sv/arbetspensionssystemet

Ordlista för löneadministration: http://www.tsk.fi/tsk/sv/ordlista_f%C3%B6r_l%C3%B6neadministration-1031.html

Lönebetalning: https://www.tyosuojelu.fi/sv/web/sv/anstallningsforhallande/lon/lonebetalning

ALLA LEKTIONER

1. ORIENTERING TILL WEBBKURSEN

1. ORIENTERING TILL WEBBKURSEN

Orientering   Välkommen till webbkursen. Denna webbkurs erbjuder dig ett omfattande informationspaket för chefsarbete inom social- och hälsobranschen samt som stöd för ledarskap. Frågorna leder dig till informationskällorna, som du kan studera på egen hand. Du...

2. AVTALSBASERAT ARBETSLIV

2. AVTALSBASERAT ARBETSLIV

Det finländska arbetslivet grundar sig på lagstiftning, kollektiv- och tjänstekollektivavtal samt arbetsavtal. Finländsk social- och inkomstpolitik grundar sig på ett trepartssystem, där centralorganisationerna och landets regering, som representant för statsmakten,...

4. ETT FÖRÄNDERLIGT ARBETSLIV OCH TALANGHANTERING

4. ETT FÖRÄNDERLIGT ARBETSLIV OCH TALANGHANTERING

Verksamhetsmiljön för social- och hälsovårdsbranschen befinner sig i ständig förändring. Lösningar för arbetsfördelningen som har planerats för att vara permanenta motsvarar inte längre dagens behov. Arbetsbeskrivningar och arbetsuppgifter bör i dag kunna justeras på...

5. ARBETSTID

5. ARBETSTID

Med fungerande arbetstidsarrangemang kan arbetsgivaren främja de anställdas välbefinnande i arbetet, trygga arbetsgivarens behov av tjänster och trygga dragningskraften inom hälsovårdsbranschen. Arbetstidslagen tillämpas på arbete som utförs enligt det arbetsavtal som...

6. SEMESTER, SJUKLEDIGHET OCH ANDRA LAGSTADGADE LEDIGHETER

6. SEMESTER, SJUKLEDIGHET OCH ANDRA LAGSTADGADE LEDIGHETER

I det här avsnittet går vi igenom semester- och sjukfrånvarobestämmelserna och nämner familjeledigheterna. På FPA:s webbplats finns information både ur arbetsgivarens och arbetstagarens synvinkel. I kollektivavtalen finns närmare bestämmelser om semestern jämfört med...

7. ARBETARSKYDD OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

7. ARBETARSKYDD OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar för att arbetet är säkert och hälsosamt. Arbetsgivaren ansvarar även för arbetarskyddet och för kostnaderna för att förbättra arbetsmiljön. Den anställda ska å sin sida ta hand om sin och övriga anställdas säkerhet enligt...

8. CHEFERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

8. CHEFERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Chefens rättigheter och skyldigheter kan granskas ur olika synvinklar. Studera lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 28.6.1994/559. Den innehåller många olika skyldigheter för alla yrkesutbildade personer inom hälsovården. Arbetsgivarens och...

9. UPPHÖRANDE AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE

9. UPPHÖRANDE AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE

Ett anställningsförhållande kan upphöra av många olika orsaker. Tehy har på sin webbplats sammanställt ett omfattande informationspaket om olika teman i anknytning till avslutande av anställningsförhållanden.   Inlärningsuppgifter Vilka är arbetsgivarens...

10. CHEFERNAS TEHY

10. CHEFERNAS TEHY

Tehy har många medlemmar som arbetar med ledande uppgifter och chefsuppgifter inom social- och hälsovårdsbranschen.   Tehy erbjuder cheferna: (På finska) Ekonomisk intressebevakning Omfattande juridiska tjänster och rådgivningstjänster Sektionen för tehyitiska...

SLUTPROV FÖR CHEFER

SLUTPROV FÖR CHEFER

Tyvärr det finns endast på finska.Mer information Om någon fråga kändes svår, så hittar du svaret på Tehys internetsidor. På dessa sidor hittar du också mycket annan nyttig information om arbetslivet.FöregåendeHemsidaALLA LEKTIONERKontaktuppgifter Tehy ryVäxel (09)...

Fråga, kommentera

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Kontaktuppgifter

Tehy ry
Växel (09) 5422 7000
fornamn.efternamn@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy i sociala medier

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehys studerande

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat