Välj en sida

4. ETT FÖRÄNDERLIGT ARBETSLIV OCH TALANGHANTERING

Verksamhetsmiljön för social- och hälsovårdsbranschen befinner sig i ständig förändring. Lösningar för arbetsfördelningen som har planerats för att vara permanenta motsvarar inte längre dagens behov. Arbetsbeskrivningar och arbetsuppgifter bör i dag kunna justeras på ett flexibelt sätt. Personalens kompetens bör utnyttjas genom att man granskar gränsytorna för arbetsbeskrivningarna och förnyar arbetsbeskrivningarna. Klientens upplevelse av servicen och teknologins möjligheter ska vara i fokus när man bygger upp nya modeller. Tjänsterna ska vara lätt tillgängliga i rätt tid för klienten. Klienten har rätt att få säker och högkvalitativ vård, som utgår från evidensbaserade och undersökta uppgifter samt experthjälp i rätt tid.

Det föränderliga arbetslivet skapar utmaningar för chefsarbetet och ledarskapet. Gamla strukturer och invanda arbetsmodeller härdar ut bra och färdigheter i förändringsledning blir ännu viktigare i chefsarbetet. Utvecklingssamtal gör det möjligt att kartlägga den nuvarande kompetensen och upprätta en utbildningsplan. Genom dialoger kan man uppnå verkligt samarbete och en gemensam utveckling. 

Inlärningsuppgifter

  1. Tänk på din egen arbetsplats. Vilka olika yrkesgrupper arbetar på enheten? Är de nuvarande arbetsuppgifterna och arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper i ordning? Utnyttjas expertisen på ett förnuftigt sätt? Varför är arbetet för tillfället organiserat på det sätt som det är?
  2. Inom förändringsledning behövs goda färdigheter i organisation och att föra dialog. På vilket sätt kan du träna på dina egna färdigheter som förändringsledare?
  3. Det finns många olika typer av arbetsplatser inom social- och hälsovårdssektorn. Kompetensen varierar bland annat efter ålder, etnisk bakgrund och utbildning. Det behövs ledarskapsfärdigheter i fråga om mångfald för att skapa en bra arbetsmiljö. Hur har ledarskap och mångfald beaktats på din arbetsplats? På vilket sätt kan beaktande av mångfalden förbättra produktiviteten i arbetet?
  4. Hurdana utvecklings- och kompetensbehov (på finska) identifierar du hos dig själv inför ett arbetsliv i förändring?
  5. Ändrade och utvidgade arbetsbeskrivningar samt omfördelning av uppgifter innebär förändringar i de anställdas lönegrunder. På vilket sätt beaktar du de förändrade lönegrunderna i ditt ledarskap?
  6. Den demografiska förändringen skapar ett tryck på att i arbetsenheterna utveckla kostnadseffektiva och effektiva servicehelheter, där förebyggande åtgärder betonas, för medborgare i olika åldrar och olika livssituationer. Vilken servicehelhet skulle du prioritera som utvecklingsmål på din arbetsplats?
  7. Läs anvisningar för jämställdhets- och jämlikhetsplaner och upprättandet av dem. Har du satt dig in i jämställdhets- och jämlikhetsplanen på din arbetsplats?

Länkar till sidan:

Befolkningsprognos

Föregående

Följande

ALLA LEKTIONER

1. ORIENTERING TILL WEBBKURSEN

1. ORIENTERING TILL WEBBKURSEN

Orientering   Välkommen till webbkursen. Denna webbkurs erbjuder dig ett omfattande informationspaket för chefsarbete inom social- och hälsobranschen samt som stöd för ledarskap. Frågorna leder dig till informationskällorna, som du kan studera på egen hand. Du...

2. AVTALSBASERAT ARBETSLIV

2. AVTALSBASERAT ARBETSLIV

Det finländska arbetslivet grundar sig på lagstiftning, kollektiv- och tjänstekollektivavtal samt arbetsavtal. Finländsk social- och inkomstpolitik grundar sig på ett trepartssystem, där centralorganisationerna och landets regering, som representant för statsmakten,...

3. LÖNER

3. LÖNER

Inlärningsuppgifter   Chefens uppgift är att se till att personalen får adekvat lön. Lönen motiverar och styr de anställda till att uppnå de mål som har satts upp för arbetet. Uppgifternas svårighetsgrad bestämmer den uppgiftsrelaterade lönen. Chefen ska vara...

5. ARBETSTID

5. ARBETSTID

Med fungerande arbetstidsarrangemang kan arbetsgivaren främja de anställdas välbefinnande i arbetet, trygga arbetsgivarens behov av tjänster och trygga dragningskraften inom hälsovårdsbranschen. Arbetstidslagen tillämpas på arbete som utförs enligt det arbetsavtal som...

6. SEMESTER, SJUKLEDIGHET OCH ANDRA LAGSTADGADE LEDIGHETER

6. SEMESTER, SJUKLEDIGHET OCH ANDRA LAGSTADGADE LEDIGHETER

I det här avsnittet går vi igenom semester- och sjukfrånvarobestämmelserna och nämner familjeledigheterna. På FPA:s webbplats finns information både ur arbetsgivarens och arbetstagarens synvinkel. I kollektivavtalen finns närmare bestämmelser om semestern jämfört med...

7. ARBETARSKYDD OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

7. ARBETARSKYDD OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar för att arbetet är säkert och hälsosamt. Arbetsgivaren ansvarar även för arbetarskyddet och för kostnaderna för att förbättra arbetsmiljön. Den anställda ska å sin sida ta hand om sin och övriga anställdas säkerhet enligt...

8. CHEFERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

8. CHEFERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Chefens rättigheter och skyldigheter kan granskas ur olika synvinklar. Studera lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 28.6.1994/559. Den innehåller många olika skyldigheter för alla yrkesutbildade personer inom hälsovården. Arbetsgivarens och...

9. UPPHÖRANDE AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE

9. UPPHÖRANDE AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE

Ett anställningsförhållande kan upphöra av många olika orsaker. Tehy har på sin webbplats sammanställt ett omfattande informationspaket om olika teman i anknytning till avslutande av anställningsförhållanden.   Inlärningsuppgifter Vilka är arbetsgivarens...

10. CHEFERNAS TEHY

10. CHEFERNAS TEHY

Tehy har många medlemmar som arbetar med ledande uppgifter och chefsuppgifter inom social- och hälsovårdsbranschen.   Tehy erbjuder cheferna: (På finska) Ekonomisk intressebevakning Omfattande juridiska tjänster och rådgivningstjänster Sektionen för tehyitiska...

SLUTPROV FÖR CHEFER

SLUTPROV FÖR CHEFER

Tyvärr det finns endast på finska.Mer information Om någon fråga kändes svår, så hittar du svaret på Tehys internetsidor. På dessa sidor hittar du också mycket annan nyttig information om arbetslivet.FöregåendeHemsidaALLA LEKTIONERKontaktuppgifter Tehy ryVäxel (09)...

Fråga, kommentera

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Kontaktuppgifter

Tehy ry
Växel (09) 5422 7000
fornamn.efternamn@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy i sociala medier

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehys studerande

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat