Välj en sida

7. ARBETARSKYDD OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar för att arbetet är säkert och hälsosamt. Arbetsgivaren ansvarar även för arbetarskyddet och för kostnaderna för att förbättra arbetsmiljön. Den anställda ska å sin sida ta hand om sin och övriga anställdas säkerhet enligt arbetarskyddslagen. Arbetarskyddsförvaltningen, företagshälsovården och övriga experttjänster stödjer verksamheten på arbetsplatserna. Ta del av arbetarskyddslagen och lagen om företagshälsovård.

Det viktigaste målet för regionförvaltningsverkets arbetarskyddsförvaltning är att upprätthålla och främja arbets- och funktionsförmågan hos de anställda och tjänstemännen samt förebygga arbetsolyckor och yrkessjukdomar. Arbetarskyddsförvaltningens viktigaste uppgift är att övervaka att bestämmelserna följs. Utöver övervakningen är det arbetarskyddsförvaltningens uppgift att bland annat ge anvisningar och råd om tillämpningen av arbetarskyddsreglerna och -bestämmelserna. Till uppgifterna hör även samarbete med arbetsgivarnas och de anställdas organisationer i arbetarskyddsfrågor.

Chefen har en viktig roll som upprätthållare av arbetshälsan inom arbetsgemenskapen. Arbetshälsa innebär att arbetet är meningsfullt och flyter smidigt i en säker, hälsofrämjande och karriärstödande arbetsmiljö. Arbetshälsan syns i att individernas och gemenskapernas verksamhet flyter smidigt och att kompetensen utvecklas samt som positiva attityder. Chefen ska även ta hand om sin egen arbetshälsa.

Främjande av hälsa och välbefinnande i arbetet på arbetsplatsen är en del av ledarskapet. Främjande av hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen är främjande av hälsan och välbefinnandet hos förvärvsarbetande personer genom samarbete mellan arbetsgivarna, arbetstagarna och multiprofessionella aktörer i samhället. 

Inlärningsuppgifter

  1. Hur står det till med den lagstadgade företagshälsovården? Vilka företagshälsovårdstjänster är skönsmässiga för arbetsgivaren?
  2. Kan arbetsgivaren ta ut en avgift för vaccination mot säsongsinfluensa? Läs om Tehys sammanfattning om vaccinationer.
  3. Vilka deltar vanligtvis i en arbetarskyddsinspektion och hur ska du som chef förbereda dig för inspektionen? Se anvisningar om arbetarskyddstillsyn.
  4. Arbetsatmosfären påverkas i hög grad av konfidentiella och öppna relationer på arbetsplatsen. Hur kan chefen stödja utvecklingen av de anställdas färdigheter i sitt team?
  5. Det ska vara nolltolerans för osakligt bemötande på arbetsplatsen. Läs om ansvarsfrågor vid mobbning. På vilket sätt börjar du reda ut osakligt bemötande/mobbning på din arbetsplats? Hurdan uppföljning ordnar du i frågan?
  6. Vad betyder arbetsplatsmedling?
  7. Hur ska man reagera på misstankar om problem med inomhusluften och hur ska man börja reda ut det på arbetsplatsen?
  8. Hur främjar och övervakar du arbetets etiska principer (på finska) på din arbetsplats?
  9. Hur förbereder du dig i förväg för eventuella våldssituationer på arbetsplatsen? Hur beaktar du säkerhetshot i arbetsarrangemangen? Hur agerar du om någon har blivit utsatt för arbetsplatsvåld på din arbetsplats?
  10. De anställda belastas på olika sätt i arbetet. Hur minskar du den psykosociala belastningen i din arbetsgemenskap?

 

Länkar till sidan:

Våld 

Arbetarskydd, Regionförvaltningsverket

Tillsynsanvisning

Osakligt bemötande

Psykosocial belastning

 

Endast på finska

ALLA LEKTIONER

1. ORIENTERING TILL WEBBKURSEN

1. ORIENTERING TILL WEBBKURSEN

Orientering   Välkommen till webbkursen. Denna webbkurs erbjuder dig ett omfattande informationspaket för chefsarbete inom social- och hälsobranschen samt som stöd för ledarskap. Frågorna leder dig till informationskällorna, som du kan studera på egen hand. Du...

2. AVTALSBASERAT ARBETSLIV

2. AVTALSBASERAT ARBETSLIV

Det finländska arbetslivet grundar sig på lagstiftning, kollektiv- och tjänstekollektivavtal samt arbetsavtal. Finländsk social- och inkomstpolitik grundar sig på ett trepartssystem, där centralorganisationerna och landets regering, som representant för statsmakten,...

3. LÖNER

3. LÖNER

Inlärningsuppgifter   Chefens uppgift är att se till att personalen får adekvat lön. Lönen motiverar och styr de anställda till att uppnå de mål som har satts upp för arbetet. Uppgifternas svårighetsgrad bestämmer den uppgiftsrelaterade lönen. Chefen ska vara...

4. ETT FÖRÄNDERLIGT ARBETSLIV OCH TALANGHANTERING

4. ETT FÖRÄNDERLIGT ARBETSLIV OCH TALANGHANTERING

Verksamhetsmiljön för social- och hälsovårdsbranschen befinner sig i ständig förändring. Lösningar för arbetsfördelningen som har planerats för att vara permanenta motsvarar inte längre dagens behov. Arbetsbeskrivningar och arbetsuppgifter bör i dag kunna justeras på...

5. ARBETSTID

5. ARBETSTID

Med fungerande arbetstidsarrangemang kan arbetsgivaren främja de anställdas välbefinnande i arbetet, trygga arbetsgivarens behov av tjänster och trygga dragningskraften inom hälsovårdsbranschen. Arbetstidslagen tillämpas på arbete som utförs enligt det arbetsavtal som...

6. SEMESTER, SJUKLEDIGHET OCH ANDRA LAGSTADGADE LEDIGHETER

6. SEMESTER, SJUKLEDIGHET OCH ANDRA LAGSTADGADE LEDIGHETER

I det här avsnittet går vi igenom semester- och sjukfrånvarobestämmelserna och nämner familjeledigheterna. På FPA:s webbplats finns information både ur arbetsgivarens och arbetstagarens synvinkel. I kollektivavtalen finns närmare bestämmelser om semestern jämfört med...

8. CHEFERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

8. CHEFERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Chefens rättigheter och skyldigheter kan granskas ur olika synvinklar. Studera lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 28.6.1994/559. Den innehåller många olika skyldigheter för alla yrkesutbildade personer inom hälsovården. Arbetsgivarens och...

9. UPPHÖRANDE AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE

9. UPPHÖRANDE AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE

Ett anställningsförhållande kan upphöra av många olika orsaker. Tehy har på sin webbplats sammanställt ett omfattande informationspaket om olika teman i anknytning till avslutande av anställningsförhållanden.   Inlärningsuppgifter Vilka är arbetsgivarens...

10. CHEFERNAS TEHY

10. CHEFERNAS TEHY

Tehy har många medlemmar som arbetar med ledande uppgifter och chefsuppgifter inom social- och hälsovårdsbranschen.   Tehy erbjuder cheferna: (På finska) Ekonomisk intressebevakning Omfattande juridiska tjänster och rådgivningstjänster Sektionen för tehyitiska...

SLUTPROV FÖR CHEFER

SLUTPROV FÖR CHEFER

Tyvärr det finns endast på finska.Mer information Om någon fråga kändes svår, så hittar du svaret på Tehys internetsidor. På dessa sidor hittar du också mycket annan nyttig information om arbetslivet.FöregåendeHemsidaALLA LEKTIONERKontaktuppgifter Tehy ryVäxel (09)...

Fråga, kommentera

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Kontaktuppgifter

Tehy ry
Växel (09) 5422 7000
fornamn.efternamn@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy i sociala medier

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehys studerande

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat