Välj en sida

2. AVTALSBASERAT ARBETSLIV

Det finländska arbetslivet grundar sig på lagstiftning, kollektiv- och tjänstekollektivavtal samt arbetsavtal. Finländsk social- och inkomstpolitik grundar sig på ett trepartssystem, där centralorganisationerna och landets regering, som representant för statsmakten, tillsammans avtalar om åtgärder. Dessa tre parter avtalar bland annat om socialskyddsreformer, ändringar i beskattningen samt om lagstiftning som inverkar på arbetslivet och arbetsförhållandena. Tehy avtalar om villkoren för anställnings- och tjänsteförhållanden i kollektivavtalen och tjänstekollektivavtalen. Avtalsparterna i dessa förhandlingar är de organiserade arbetsgivarna och arbetsgivarorganisationerna. Avtalen ingås oftast för ett eller två år åt gången.

 

Inlärningsuppgifter

  1. I Finland omfattar de allmänt bindande kollektivavtalen cirka 90 procent av de anställda. Vilka kollektivavtal (på finska) inom social- och hälsovårdsbranschen är bindande?
  2. Vad betyder lokala avtal? Hur kan du som chef påverka det lokala avtalet?
  3. Hur skiljer sig ett normalt bindande kollektivavtal från ett allmänt bindande?
  4. Arbetstagaren och arbetsgivaren avtalar om anställningsförhållandet med ett arbetsavtal, som det alltid är bra att göra skriftligt.
  5. a) Vilka frågor avtalas i arbetsavtalet? b) Vad ska du tänka på då du anställer en vikarie för en legitimerad yrkesutbildad person? c) Vad är längden på prövotiden för visstidsanställda?
  6. Du tänker anställa en ny arbetstagare. Du kan välja mellan en person som länge vikarierat eller en ny sökande som kommer utifrån. Vem väljer du och på vilka grunder? Och får du fråga de sökande om deras hälsotillstånd? (på finska)

Att göra upp ett arbetsavtal (källa STTK:s webbplats, på finska)

Obs! I videon nämns att prövotiden kan vara högst fyra månader. I början av 2017 trädde dock en ändring i arbetsavtalslagen i kraft, på grund av vilken man i arbetsavtalet från och med den 1.1.2017 kan avtala om en prövotid på högst sex månader.

Endast på finska.

Följande

ALLA LEKTIONER

1. ORIENTERING TILL WEBBKURSEN

1. ORIENTERING TILL WEBBKURSEN

Orientering   Välkommen till webbkursen. Denna webbkurs erbjuder dig ett omfattande informationspaket för chefsarbete inom social- och hälsobranschen samt som stöd för ledarskap. Frågorna leder dig till informationskällorna, som du kan studera på egen hand. Du...

3. LÖNER

3. LÖNER

Inlärningsuppgifter   Chefens uppgift är att se till att personalen får adekvat lön. Lönen motiverar och styr de anställda till att uppnå de mål som har satts upp för arbetet. Uppgifternas svårighetsgrad bestämmer den uppgiftsrelaterade lönen. Chefen ska vara...

4. ETT FÖRÄNDERLIGT ARBETSLIV OCH TALANGHANTERING

4. ETT FÖRÄNDERLIGT ARBETSLIV OCH TALANGHANTERING

Verksamhetsmiljön för social- och hälsovårdsbranschen befinner sig i ständig förändring. Lösningar för arbetsfördelningen som har planerats för att vara permanenta motsvarar inte längre dagens behov. Arbetsbeskrivningar och arbetsuppgifter bör i dag kunna justeras på...

5. ARBETSTID

5. ARBETSTID

Med fungerande arbetstidsarrangemang kan arbetsgivaren främja de anställdas välbefinnande i arbetet, trygga arbetsgivarens behov av tjänster och trygga dragningskraften inom hälsovårdsbranschen. Arbetstidslagen tillämpas på arbete som utförs enligt det arbetsavtal som...

6. SEMESTER, SJUKLEDIGHET OCH ANDRA LAGSTADGADE LEDIGHETER

6. SEMESTER, SJUKLEDIGHET OCH ANDRA LAGSTADGADE LEDIGHETER

I det här avsnittet går vi igenom semester- och sjukfrånvarobestämmelserna och nämner familjeledigheterna. På FPA:s webbplats finns information både ur arbetsgivarens och arbetstagarens synvinkel. I kollektivavtalen finns närmare bestämmelser om semestern jämfört med...

7. ARBETARSKYDD OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

7. ARBETARSKYDD OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar för att arbetet är säkert och hälsosamt. Arbetsgivaren ansvarar även för arbetarskyddet och för kostnaderna för att förbättra arbetsmiljön. Den anställda ska å sin sida ta hand om sin och övriga anställdas säkerhet enligt...

8. CHEFERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

8. CHEFERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Chefens rättigheter och skyldigheter kan granskas ur olika synvinklar. Studera lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 28.6.1994/559. Den innehåller många olika skyldigheter för alla yrkesutbildade personer inom hälsovården. Arbetsgivarens och...

9. UPPHÖRANDE AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE

9. UPPHÖRANDE AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE

Ett anställningsförhållande kan upphöra av många olika orsaker. Tehy har på sin webbplats sammanställt ett omfattande informationspaket om olika teman i anknytning till avslutande av anställningsförhållanden.   Inlärningsuppgifter Vilka är arbetsgivarens...

10. CHEFERNAS TEHY

10. CHEFERNAS TEHY

Tehy har många medlemmar som arbetar med ledande uppgifter och chefsuppgifter inom social- och hälsovårdsbranschen.   Tehy erbjuder cheferna: (På finska) Ekonomisk intressebevakning Omfattande juridiska tjänster och rådgivningstjänster Sektionen för tehyitiska...

SLUTPROV FÖR CHEFER

SLUTPROV FÖR CHEFER

Tyvärr det finns endast på finska.Mer information Om någon fråga kändes svår, så hittar du svaret på Tehys internetsidor. På dessa sidor hittar du också mycket annan nyttig information om arbetslivet.FöregåendeHemsidaALLA LEKTIONERKontaktuppgifter Tehy ryVäxel (09)...

Fråga, kommentera

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Kontaktuppgifter

Tehy ry
Växel (09) 5422 7000
fornamn.efternamn@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy i sociala medier

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehys studerande

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat